logo logo_provincieUtrecht

Archeologische kroniek Provincie Utrecht 1970-1979

De serie archeologische kronieken van de provincie Utrecht vertoonde tot voor kort een merkwaardig hiaat, namelijk de jaren 1972-1979. Dit werd veroorzaakt door het feit, dat na het verschijnen van de eerste kroniek, over de jaren 1970-1971 in het Maandblad Oud-Utrecht, er lange tijd geen gelegenheid was om een nieuwe kroniek uit te brengen. Toen de mogelijkheid daartoe zich weer voordeed, werd besloten de voorrang te geven aan de jaren tachtig. Zo verschenen de kronieken over 1980-1984 en 1985-1987 en dit jaar de kroniek voor de jaren 1988-1989.

Nu de jaren tachtig zijn afgehandeld, wordt het tijd terug te keren naar de jaren zeventig. Dat gebeurt in deze kroniek. Om een spoedige verschijning mogelijk te maken wordt daarin wat beknopter gerapporteerd dan tot nu toe gebruikelijk was en worden waarnemingen en vondsten niet uitgebreid becommentarieerd.

Ter wille van de volledigheid zijn de jaren 1970-1971, verschenen in 1976, toegevoegd, zodat de voorliggende kroniek een beeld geeft van de archeologie in de provincie Utrecht in de gehele jaren zeventig. De gemeente Utrecht is in deze kroniek niet opgenomen, omdat de vondsten en opgravingen daar gedaan reeds in aparte gemeentelijke kronieken zijn verschenen. De stad Amersfoort is wel vertegenwoordigd, omdat de provinciaal archeoloog gedurende de hele verslagperiode verantwoordelijk was voor de archeologie in die stad. Een gemeentelijke archeoloog voor Amersfoort werd pas in de jaren tachtig aangesteld. De opgenomen tekeningen en foto's zijn afkomstig van de ROB.

Voor de jaren 1970-1971 heeft de heer F. Kneefel, destijds medewerker van de Utrechtse gemeente-archeoloog, vele tekeningen verzorgd. De redactie van deze kroniek werd verzorgd door W.J. van Tent (provinciaal archeoloog over deze periode) en F. Vogelzang (Federatie Stichts Cultureel Erfgoed). De kroniek is opgedragen aan alle amateur-archeologen in de provincie, van wie zovele meldingen in deze pagina's zijn opgenomen.

Download deze kroniek als PDF

Archeologische kroniek Provincie Utrecht 1970-1979