logo logo_provincieUtrecht

Over het depot

Depot Sinds 1977 heeft de provincie Utrecht een archeologisch depot. Met de inwerkingtreding van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg (Wamz) is het instandhouden van een archeologische depot een wettelijke taak van de provincie. Vondsten afkomstig uit archeologisch onderzoek in de provincie Utrecht zijn eigendom van de provincie. De gemeente Utrecht en Amersfoort beschikken over een eigen depot.

In het depot bewaren en beheren we bodemvondsten op duurzame wijze. Daarnaast stellen we het materiaal op aanvraag voor presentatie en onderzoek beschikbaar. Onderzoek De provinciale collectie bestaat uit ongeveer 4000 dozen met archeologisch materiaal: aardewerk, glas, bot, metaal, organisch materiaal en bijbehorende opgravingsdocumentatie. Allemaal afkomstig uit archeologisch onderzoek in de provincie Utrecht, uitgevoerd door archeologische bedrijven en amateurarcheologen. Meer informatie over werkzaamheden depot 2015 vindt u op https://issuu.com/provincie- utrecht/docs/jaarverslag_provinciaal_depot_voor_

Samen vormen vondsten en opgravingsdocumentatie een belangrijke bron van informatie over de menselijke geschiedenis in de provincie Utrecht.

Bruikleen

Het depot is geen museum met een directe publieksfunctie. Toch vindt de provincie Utrecht het belangrijk dat vondsten van een opgraving ook zichtbaar zijn voor publiek. Daarom stimuleert de provincie het in bruikleen geven van vondsten voor bijvoorbeeld een tentoonstelling. Bruikleen is altijd kosteloos, alleen de verzekering en het vervoer is op kosten van de bruikleennemer. Meer informatie over het aangaan van een bruikleen vindt u op https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/archeologie/provinciaal-depot/.

Schenken

Het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten te Utrecht heeft als primaire taak het behouden en toegankelijk houden van archeologische vondsten afkomstig uit professionele opgravingen. Toch staat de provincie Utrecht open voor schenkingen van vondsten gedaan anders dan bij professionele opgravingen. Wel zal de provincie Utrecht als depothouder altijd een zorgvuldige afweging maken alvorens deze op te nemen in het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten.

Over het depot