logo logo_provincieUtrecht

Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 1980-1984

De laatste volledige archeologische kroniek van de provincie Utrecht, over de jaren 1970-1971, werd gepubliceerd in het Maandblad Oud-Utrecht van 1976. Over de jaren daarna is door de provinciaal archeoloog gerapporteerd in de Jaarverslagen van de ROB en in de verslagen aan het Provinciaal Bestuur. Deze zijn echter moeilijk toegankelijk en bevatten bovendien veel details over administratieve werkzaamheden, die niet interessant zijn voor de louter archeologisch geïnteresseerde lezer. Besloten is daarom de draad van een meer publieke verslaglegging weer op te vatten. Het resultaat is deze kroniek, over de jaren 1980-1984.

Het feit, dat de kroniek begint bij 1980, en niet, zoals men zou verwachten, bij 1972, vraagt om een verklaring. Het betekent niet dat de jaren 1972-1979 worden vergeten! Het is de bedoeling, dat ook zij - in misschien iets beknoptere vorm - in een kroniek worden verwerkt. Voorbereidingen daartoe zijn reeds getroffen. Het leek echter zinvol om de inhaalmanoeuvre te laten beginnen bij een recentere periode, die nog vers in het geheugen ligt. Bovendien heeft juist in deze periode een serie grootschalige opgravingen plaats gevonden, die onze kennis van de Utrechtse archeologie op vele punten heeft uitgebreid. Het is van belang, dat de mensen, die in de archeologie van de provincie zijn geïnteresseerd, zo spoedig mogelijk van de resultaten van dit onderzoek kennis kunnen nemen.

Overigens dient men wel te beseffen, dat een kroniek als deze zijn beperkingen heeft. De provinciaal archeoloog wil in dit verband nog eens herhalen wat hij in de inleiding bij de kroniek 1970/71 al had geschreven: " .... (een kroniek heeft de functie) van een summier overzicht, niet, althans niet in de eerste plaats, van een definitieve publikatie van vondsten en onderzoekingen. Alleen wanneer het gaat om een enkele geïsoleerde vondst, of om een zeer klein onderzoek, kan een uitgebreidere behandeling elders achterwege blijven. In alle andere gevallen dienen de korte berichten in de kroniek slechts ter signalering; voor serieus geïnteresseerden wijzen zij bovendien de weg hetzij naar een meer gedetailleerde publikatie, hetzij naar de documentatiegegevens van de ROB, te Amersfoort, of van het Provinciaal Depot, te Utrecht". Uiteraard moeten met name de verslagen van de grote opgravingen als zeer voorlopig worden beschouwd. Een verdere en meer diepgaande bestudering van de gegevens, die zij hebben opgeleverd, kan zeker nog wijzigingen brengen in de ideeën en inzichten, die in deze kroniek naar voren worden gebracht.

De stad Utrecht zal in deze kroniek niet worden besproken, daar de stadsarcheoloog van Utrecht, drs. T.J. Hoekstra, al jaren een eigen stedelijke kroniek verzorgt. De stad Amersfoort heeft nog wel een plaats, maar slechts tot en met 1983. Voor de rapportage over de gebeurtenissen vanaf 1984 zal de in het begin van dat jaar aangestelde stadsarcheoloog, drs . M. Krauwel', zorg dragen. Indien niet anders vermeld, zijn de foto's en tekeningen in de kroniek door medewerkers van de ROB gemaakt. Het verschijnen van de kroniek is mogelijk gemaakt door de medewerking van de Vereniging Oud-Utrecht en de financiële bijdrage van het Provinciaal bestuur.

Tenslotte wil de provinciaal archeoloog hartelijk dank zeggen aan allen, die aan de totstandkoming van deze kroniek hebben meegewerkt. Hij denkt daarbij ook aan de Utrechtse amateur-archeologen: aan hen is deze kroniek wel heel in het bijzonder opgedragen.

Download deze kroniek als PDF

Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 1980-1984