logo logo_provincieUtrecht

Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 1985-1987

In mei 1988 verscheen de archeologische kroniek over de jaren 1980 tot en met 1984; nu zijn de werkzaamheden uit de jaren 1985, 1986 en 1987 aan de beurt om in kroniekvorm te worden behandeld.

Het waren jaren, waarin opnieuw veel archeologisch onderzoek in de provincie heeft plaats gevonden: zeer grootschalige opgravingen te Houten en Wijk bij Duurstede (Hoofdstuk III), kleinere onderzoekingen te Bunschoten en IJsselstein (Hoofdstuk III) en vele kortere en langere waarnemingen, met als hoogtepunt de vondst van de IJzertijd-kano te Nigtevecht (Hoofdstuk IV). Over dit alles wordt in deze kroniek verslag gedaan. Er zij overigens nogmaals op gewezen, dat die verslaglegging in de meeste gevallen een voorlopig karakter bezit. Alleen bij enkele kleinere waarnemingen kan het in deze bladzijden opgenomen bericht als definitieve publicatie gelden. Opgemerkt zij ook, dat Amersfoort en Utrecht geheel ontbreken. Voor de rapportage over de gebeurtenissen daar dragen de gemeentelijke archeologen van die steden zorg.

Nu deze kroniek is verschenen zijn tien jaar archeologische werkzaamheid in de provincie Utrecht in kroniekvorm behandeld, te weten 1970-1971 en 1980-1987.

In de eerstvolgende kroniek zullen de jaren 1988-1990 worden behandeld, daarna komen de ontbrekende acht jaar (1972-1979) aan de beurt.

Als dat is gebeurd, wordt de draad van de jaren negentig weer opgepakt. Indien niet anders vermeld, zijn de foto I s en tekeningen in de kroniek door medewerkers van de ROB gemaakt.

Het verschijnen van de kroniek is mogelijk gemaakt door de medewerking van de Vereniging Oud-Utrecht en de financiële bijdrage van de provincie Utrecht.

Tenslotte wil ik hartelijk dank zeggen aan allen, die in enigerlei vorm aan de totstandkoming van de kroniek hebben meegewerkt. Ik denk daarbij met name aan de Utrechtse amateur-archeologen: aan hen zij deze kroniek van harte opgedragen. 

Download deze kroniek als PDF

Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 1985-1987