logo logo_provincieUtrecht

Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 1988-1989

Het is in de provincie Utrecht een goede traditie, dat de interesse voor archeologie gestimuleerd wordt door het publiceren van de 'Provinciale Archeologische Kroniek'. Inmiddels zijn de kronieken verschenen, die samen de periode 1980-1987 beslaan. Daarin wordt een overzicht gegeven van de werkzaamheden van de provinciaal archeoloog, aangevuld met het onderzoek, dat werd verricht door amateur-archeologen.

De groeiende belangstelling voor archeologie blijkt duidelijk uit de stijgende bezoekersaantallen van archeologische tentoonstellingen en opgravingen. De taken van beroepsarcheologen worden steeds ruimer, waardoor het belang van de opgravingen door amateur-archeologen toeneemt. Om aan beide zaken recht te doen, de stijgende belangstelling en het groeiend aandeel amateuronderzoek, heeft de archeologische kroniek een gedaantewisseling ondergaan.

Er is een klankbordgroep gevormd waarin vertegenwoordigers van de Provincie Utrecht, de Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek, de gemeentelijke archeologische diensten, de Archeologische Werkgemeenschap Nederland en de Stichting Stichtse Geschiedenis zitting hebben. Onder hun leiding is de werkwijze en het uiterlijk van de kroniek veranderd. Bij het beschrijven van de opgravingen zijn we er niet meer van uitgegaan, dat de provinciaal archeoloog alles verteld.

Wij hebben gekozen voor het principe: de opgraver verhaalt. De schrijver van het verslag is dus intensief bij de opgraving betrokken geweest en kan iets van de sfeer van spanning en verwachting overbrengen, die het graven naar het verleden met zich meebrengt.

Een tweede grote wijziging is de inhoud van de artikelen: zoveel mogelijk wordt getracht de opgraving en haar resultaten in een bredere context te plaatsen en de eventuele gevolgen van de ontdekkingen aan te geven. Uiteraard is dat niet bij alle opgravingen mogelijk. Sommige projecten zijn in de verslagperiode nog niet afgerond, andere konden door omstandigheden slechts zeer beperkt van opzet zijn.

Download deze kroniek als PDF

Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 1988-1989