logo logo_provincieUtrecht

Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 1990-1991

Voor u ligt de archeologische kroniek over de jaren 1990-1991. De redactie heeft getracht alle belangrijke opgravingen en vondsten uit die beide jaren in de kroniek te beschrijven. Daarbij is veel steun ondervonden van de stadsarcheologen van Utrecht en Amersfoort, van de leden van de verschillende afdelingen van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland en van diverse amateur-archeologen uit de provincie.

Daarnaast hebben we gebruik gemaakt van verschillende publicaties, zoals de jaarverslagen van de AWN-afdelingen en van de ROB In de jaren 1990 en 1991 zijn door de Stichting Regionaal Archèologisch Archiverings Project enkele grote onderzoeken in de provincie Utrecht uitgevoerd. Van de daaruit voortvloeiende rapporten zijn samenvattingen opgenomen, terwijl de resultaten van lokale onderzoeken per gemeente zijn weergegeven.

Op de algemene literatuurlijst aan het slot worden alle publicaties uit de jaren 1990-91 vermeld die niet direct een verband hebben met een in deze jaren gedane opgraving.

De kroniek is opnieuw geschreven door een groot aantal mensen, die direct betrokken zijn geweest bij de opgravingen. Dat garandeert een echte betrold

D.H. Kok
S.G. van Dockum
F. Vogelzang

Download deze kroniek als PDF

Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 1990-1991